Home > Beleid > Informatieveiligheid

Informatieveiligheid

Privacy verklaring

Algemeen

 

De politiezone Vlaamse Ardennen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom voert onze zone een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Het informatieveiligheidsbeleid binnen de politiezone Vlaamse Ardennen

Persoonsgegevens worden in de Politiezone Vlaamse Ardennen  volgens de beginselen van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving verwerkt: transparant, correct en in overeenstemming met de wet. En dit enkel voor welbepaalde doeleinden en enkel die gegevens die nodig zijn om die doeleinden te bereiken. De gegevens moeten juist zijn, de opslag ervan moet beperkt zijn en er moet een passende beveiliging van deze gegevens worden voorzien. Kortom, ook in onze politieorganisatie gaan we dagelijks om met gevoelige en vertrouwelijke informatie.

Persoonsgegevens

De politiezone Vlaamse Ardennen verzamelt geen persoonsgegevens zonder wettelijke bepaling, tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan de politiezone dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. De politiezone verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of voor het vervullen van openbare opdrachten en orde handhaving. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten. De verwerkingen van persoonsgegevens voor gerechtelijke en juridische doeleinden vallen onder de “Wet betreffende het politionele informatiebeheer” en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering. In het uitzonderlijke geval dat de politiezone persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het zonebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Ofschoon de meeste informatie op of via de portaalsite beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR-wetgeving.

Welke rechten heb je?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door de zone verwerkt worden.

Je hebt het recht de politiezone Vlaamse Ardennen te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De zone zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. De politiezone stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag de politiezone Vlaamse Ardennen een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan je de zone verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal de zone in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden).

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Controleorgaan op de politionele informatie, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 549 94 20 als je van mening bent dat de politiezone Vlaamse Ardennen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

Voor de uitoefening van jouw rechten kan u eenvoudig schriftelijk verzoek, mits het bewijzen van jouw identiteit (kopie van jouw identiteitskaart), richten aan Bart Boon (). Ben je niet in de mogelijkheid om te mailen, mag je jouw verzoek ook per brief richten aan: Politiezone Vlaamse Ardennen, T.a.v. Bart Boon (DPO), Minderbroedersplein 1, 9700 Oudenaarde).

Datalekken

Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met jouw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname ervan.

In geval je op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met jouw persoonsgegevens of deze van anderen, kun je Bart Boon contacteren ()

Meer informatie?

Heb je vragen omtrent het informatieveiligheidsbeleid in de politiezone Vlaamse Ardennen, aarzel dan in geen geval om deze te stellen via het e-mailadres .

Wens je meer informatie met betrekking tot informatiebeveiliging? Raadpleeg de website: https://www.privacycommission.be/nl/informatiebeveiliging.