Home > Preventie > Camera's

Camera's

Bewakingscamera's

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht van 3 soorten plaatsen: bewaking en toezicht van niet besloten plaatsen, van voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen en van niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. 

Een besloten plaats is een plaats die minstens visueel is afgebakend door bv. een omheining, een bord dat de gebruikers aangeeft (vb. enkel voor klanten), enz. Er moet een duidelijke afbakening zijn met de openbaar toegankelijke plaats. 

Voor de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast (art. 135 nieuwe gemeentewet) te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart.

Bewakingscamera's geplaatst voor 11 juni 2007 moesten in orde zijn met de camerawet uiterlijk op 10 juni 2010.

Openbaarheid van camerasystemen

Naargelang de plaats waar de camera('s) geplaatst worden, zijn er verschillende voorwaarden opgesteld. Ieder camerasysteem moet aangegeven zijn bij de privacycommissie, via het e-loket en volgens bij koninklijk besluit bepaalde regels. Het gebruik van camera's moet altijd aangekondigd zijn tegenover de gefilmde personen. De wijze van aankondigen verschilt naargelang de toe te passen wetgeving. Camera's die onder de wet op de bewakingscamera's vallen moeten aangegeven worden met een pictogram. Het gebruikte materiaal voor het pictogram, de grootte van het pictogram en de vermeldingen bij het pictogram zijn bepaald bij koninklijk besluit.

Op de website van de privacycommissie kan het publiek register worden geraadpleegd.

Camerasystemen met andere doeleinden

Een combinatie van meerdere wetgevingen en regels is uiteraard ook mogelijk als de camera's gelijktijdig onder meerdere wetgevingen vallen.

De wet op de bewakingscamera's is niet van toepassing op de werkplaats voor camera's geplaatst met het oog op de veiligheid en de gezondheid, de bescherming van de goederen van de onderneming, de controle van het productie proces en de controle van de arbeid van de werknemer. Hier gelden de regels bepaald in CAO 68 (pdf, 99 KB).

Andere camera’s vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt trouwens ook voor bewakingscamera’s over de bepalingen die (nog) niet door de camerawet worden geregeld.

Deze wet is ook niet van toepassing op camera’s waarvan het gebruik geregeld wordt door een bijzondere wetgeving, zoals de politie op het wegverkeer, de wet op de bijzondere opsporingsmethoden, de wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de detectivewet, de wet op het politieambt, …