Home > Sociale dienst (DMP) > Familiale problemen > Bezoekrecht en alimentatie

Bezoekrecht en alimentatie

U bent gehuwd en hebt kinderen

 • Onderlinge afspraken

Weet dan dat bij problemen omtrent omgangsrecht de politie NIET tussenbeide kan komen. Onderlinge afspraken kunnen niet afgedwongen worden. U kan dan best naar de familierechter gaan ten einde dringende voorlopige maatregelen te vragen.

 • Er zijn voorlopige maatregelen uitgesproken, maar deze worden niet gerespecteerd

Indien de uitspraak niet wordt nageleefd, dan kan u klacht neerleggen bij de politie. U neemt een kopie van de uitspraak mee. Wees u wel bewust van het feit dat de politie niet de kinderen zelf zal afhalen. Hiervoor dient u een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder.

 • U bent getrouwd en de echtscheidingsprocedure is lopende

In dat geval kan er een regeling reeds zijn afgesproken en opgesteld bij de notaris (bv. in procedure echtscheiding onderlinge toestemming). Deze regeling is pas van kracht vanaf de uitspraak van de echtscheiding. Indien er vooraf dringende behoefte is aan een effectieve regeling dan kan u ter zake beroep doen op de rechter in kortgeding. Hiervoor contacteert u best uw raadsman.

 • Er is een uitspraak in de loop van de echtscheidingsprocedure

Indien de uitspraak niet wordt nageleefd, dan kan u klacht neerleggen bij de politie. U neemt een kopie van de uitspraak mee.

Omgangsrecht na de echtscheiding

 • De ex-partner leeft de afspraak niet na

Indien de uitspraak niet wordt nageleefd, dan kan u klacht neerleggen bij de politie. U neemt een kopie van de uitspraak mee. Alsook eventueel een notariële akte waarnaar in de uitspraak wordt verwezen.

 • Er is in de loop der jaren een onderlinge afspraak tot stand gekomen in tegenspraak met de uitspraak

Onderlinge afspraken die in de loop der jaren tot stand zijn gekomen in tegenspraak met de uitspraak kunnen NIET afgedwongen worden. U dient bij problemen een beroep te doen op de jeugdrechter. Contacteer hiervoor best een raadsman (advocaat).

U bent niet gehuwd

 • Vader en moeder zijn officieel gekend

In normale omstandigheden oefenen beide ouders het ouderlijk gezag uit. Zelfs als ze geen relatie meer hebben kan dit probleemloos verlopen. Van zodra onderlinge afspraken niet meer worden nageleefd stelt zich een probleem. Bij gebreke van overeenstemming dient hier een beroep te worden gedaan op een jeugdrechter.

 • De vader is niet erkend

Indien u als ouder officieel niet erkend bent dan kan u een procedure opstarten. Anders kan u principieel geen eisen stellen, zelfs als er onderlinge afspraken waren. In dit geval kan u best eerst enkele inlichtingen inwinnen. Raadpleeg hiervoor een notaris of win juridisch advies in bij een raadsman (advocaat).

 • Moeilijkheden tijdens het bezoekrecht

In geval van moeilijkheden tijdens het bezoekrecht(slagen, bedreigingen, enzovoort) dient er ter plaatse of op het politiebureel, afhankelijk van de situatie, een aangifte te worden genoteerd. Indien er een vonnis door de rechtbank werd uitgevaardigd dient de inhoud hiervan ter kennis te worden gebracht aan de politie.

 • Bezoekrecht is een recht en geen plicht

Het verzaken aan het uitoefenen van het bezoekrecht is geen misdrijf.
U kan hiervoor GEEN klacht neerleggen bij de politie.

U bent grootouder of belanghebbende

 • Er is geen uitspraak

U bent grootouder en wenst uw kleinkind te zien. Dit wordt u niet toegelaten. U kan ook een affectieve band hebben met het kind (ex-relatie, familie, stiefouder) en u wenst persoonlijk contact. Hier kan de politie niet optreden. Ook niet als er eerst onderlinge afspraken waren. U dient een uitspraak te vragen bij de jeugdrechter.

 • Er is een vonnis

Indien de uitspraak niet wordt nageleefd, dan kan u klacht neerleggen bij de politie. U neemt een kopie van de uitspraak mee. Alsook eventueel een notariële akte
waarnaar in de uitspraak wordt verwezen.

Opmerkingen

 • Indien u bij onze diensten aangifte komt doen van het niet naleven van het vonnis inzake bezoekrecht, dient u steeds een uitreksel van het recentste vonnis mee te brengen.
 • Vermeld tevens of u reeds eerder klacht heeft neergelegd.
 • Wees u wel bewust van het feit dat de politie niet de kinderen zelf zal afhalen. Hiervoor dient u een beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder.

Nuttige adressen

Niet betaling onderhoudsgeld/alimentatie

Je kan enkel aangifte doen wegens het niet betalen van onderhoudsgeld na een achterstallige betaling van ten minste twee opéénvolgende maanden.

Mee te brengen documenten:
- het volledige vonnis
- een gedetailleerd overzicht van de achterstallen
- een bewijs van de datum van laatste betaling (bijv. een rekeninguittreksel)

Daarnaast kan u ook beroep doen op de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO).
U vindt deze dienst te 9700 Oudenaarde, Marlboroughlaan 4 (Tel: 0257/523.30)
Als u bij deze dienst aangifte doet, is de kans groot dat u het geld waarop u recht heeft sneller ontvangt .