Spijbelen

Spijbelen is geen akkefietje. Hoe onschuldig het aanvankelijk soms lijkt, vroeg of laat benadeelt spijbelen in ernstige mate de leerkansen van de leerling. Bovendien is spijbelen meestal een symptoom. Achter het spijbelen zit er vaak een ernstige sociale of emotionele problematiek verscholen. Waar mogelijk moet spijbelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Hierin spelen school en CLB een cruciale rol. Eens het spijbelen zich herhaaldelijk voordoet wordt de aanpak ervan complexer en spelen diverse partners (waaronder de lokale politie) een rol.

In de Ministeriële omzendbrief PLP41 van 7 juli 2006 kreeg de lokale politie immers de opdracht om een vast aanspreekpunt te voorzien voor de scholen gelegen op hun grondgebied. Deze aanspreekpunten moeten met de scholen een partnerschap aangaan en onder meer m.b.t. spijbelen samenwerkingsafspraken over een gezamenlijke aanpak van de problematiek uitwerken en zijn dan ook het best vertrouwd met schoolverzuim en het bestaande stappenplan. Voor onze politiezone is het aanspreekpunt HINP Frederick TROCH (055/33.88.88)

Nuttige adressen :