Home > Sociale dienst (DMP) > U bent getuige?

U bent getuige?

Als u een diefstal of een overval ziet gebeuren, bent u getuige van een misdrijf. Wat u gezien hebt, kan erg belangrijk zijn voor het onderzoek rond dat misdrijf. U kunt zich aanmelden en komen getuigen. Bij misdrijven tegen de openbare veiligheid, tegen mensen of tegen eigendom bent u zelfs wettelijk verplicht om u aan te melden. Men kan u dan vragen om te getuigen voor de politie, voor een onderzoeksrechter of voor de rechtbank.

Aanmelding als getuige

Als u het plegen van een misdrijf of de voorbereiding ervan ziet of hoort, bent u getuige van dat misdrijf. Wat u gezien hebt of over (de voorbereiding van) het misdrijf weet, kan erg belangrijk zijn voor het onderzoek en voor de bestraffing van dat misdrijf.

U kunt zich aanmelden bij een politiekantoor of contact opnemen met de diensten van de procureur des Konings van uw gerechtelijk arrondissement.

Als burger bent u wettelijk verplicht om u aan te melden als getuige van misdrijven tegen mensen (bv. een aanval op straat), tegen eigendommen (bv. een diefstal) of tegen de openbare veiligheid (bv. een aanslag).

Een bredere verplichting tot aanmelding bestaat voor ambtenaren die tijdens de uitoefening van hun werk kennis krijgen van een misdaad of wanbedrijf.

Voorbereiding

Als getuige moet u wat u gezien of gehoord hebt zo objectief mogelijk beschrijven. U kunt als geheugensteuntje de feiten voor uzelf in detail noteren: het zal u helpen tijdens het verhoor of als u lang na de feiten uw getuigenis moet bevestigen of nader toelichten.

Minderjarigen

Als u minderjarig bent en u was getuige van een misdrijf tegen personen (een seksueel misdrijf, mishandeling, gijzeling, …), dan hebt u het recht te worden begeleid door een vertrouwenspersoon. Het is mogelijk dat uw verhoor geregistreerd wordt in opdracht van een magistraat.

  • Begeleiding door een vertrouwenspersoon


Als u als minderjarige getuige bent van een inbreuk op de integriteit van een persoon (seksueel misdrijf, mishandeling, ...) hebt u het recht u bij elk verhoor te laten vergezellen door een meerderjarige persoon naar keuze. Het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter kunnen zich tegen de aanwezigheid van de gekozen persoon verzetten in uw belang of om de waarheid aan het licht te brengen, bijvoorbeeld wanneer deze persoon onder verdenking staat.

  • De opname van uw verhoor


De procureur des Konings of de onderzoeksrechter kan beslissen – met uw akkoord als u ouder bent dan twaalf jaar – om uw getuigenis op te nemen (om te vermijden dat u dit zou moeten herhalen tijdens de procedure). U wordt dan verhoord in een daartoe ingerichte kamer door een politieman die een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd in verhoortechnieken bij kinderen. De registratie kan worden gebruikt tijdens het proces om een persoonlijke verschijning te vermijden.